Các biểu mẫu gồm có:

– Mẫu tờ khai sơ yếu lý lịch.

PHỤ LỤC

(Kèm theo Hướng dẫn số /HD-TLĐ ngày tháng năm 2020 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam)

1. MẪU TỜ KHAI SƠ YẾU LÝ LỊCH

Dành cho cán bộ, đoàn viên công đoàn tự khai khi tham gia nhân sự bầu cử hoặc đại biểu dự đại hội, hội nghị công đoàn các cấp.

Mẫu số 01


Ảnh
(3X4)
SƠ YẾU LÝ LỊCH

– Họ và tên (chữ in hoa): …………………………..…………………; giới tính (nam, nữ)……………

– Ngày tháng năm sinh: ……………………………….…………………….; dân tộc …….……………

– Quê quán: …………………………………………………………………………………………………

– Nơi ở hiện nay: ……………………………………………………………………………………………

– Điện thoại:………………………………….. Email: …………………………………………………….

– Thành phần gia đình xuất thân: ………………………………………………………………………..

– Trình độ giáo dục phổ thông: ……………………………………………………………………………

– Trình độ chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ: …………………………………………………………..

– Trình độ lý luận chính trị (nếu có): ……………………………………………………………………..

– Ngày, tháng, năm tham gia Công đoàn Việt Nam: …………………………………………………..

– Ngày, tháng, năm vào làm việc tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp hiện nay:……………………..

– Ngày, tháng, năm vào Đảng CSVN (nếu có): ……………………ngày chính thức:………………..

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

– Khen thưởng:……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..…………………………………

– Kỷ luật:……………………………………………………………………………………………………..

XÁC NHẬN CỦA CƠ SỞ NƠI CÔNG TÁC

2. MẪU DANH SÁCH TRÍCH NGANG LÝ LỊCH

Mẫu số 02

DANH SÁCH TRÍCH NGANG LÝ LỊCH
BAN CHẤP HÀNH (BAN THƯỜNG VỤ …………..) CÔNG ĐOÀN………..

TTHọ và tênChức vụ, đơn vị công tácNăm sinhDân tộcQuê quánĐảng viên1Trình độTham gia BCH
NamNữHọc vấnChuyên mônChính trịNgoại ngữLần đầuTái cử
(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)
TM. BAN CHẤP HÀNH
(HOẶC BAN THƯỜNG VỤ)
Ký tên, đóng dấu

_______________

1 Nếu là đảng viên thì ghi năm kết nạp

3. MẪU PHIẾU BẦU CỬ

Mẫu số 03a:Phiếu bầu cử tại đại hội công đoàn

Mẫu số 03a

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN
…KHÓA, NHIỆM KỲ…

(Dấu của BCH công đoàn)

PHIẾU BẦU CỬ
…………………….KHÓA ……………, NHIỆM KỲ……….

TTHỌ VÀ TÊNCHỨC VỤ, ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

Mẫu số 03b:Phiếu bầu cử tại hội nghị ban chấp hành công đoàn.

Mẫu số 03b

HỘI NGHỊ LẦN THỨ….
BCH CÔNG ĐOÀN…KHÓA….

(Dấu của BCH công đoàn)

PHIẾU BẦU CỬ
…………………….KHÓA ……………, NHIỆM KỲ……….

TTH VÀ TÊNCHỨC VỤ, ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

Mẫu số 03c:Phiếu bầu cử tại tại hội nghị ban chấp hành công đoàn, dùng cho trường hợp bầu cử không có số dư

Mẫu số 03c

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN
…KHÓA, NHIỆM KỲ…

(Dấu của BCH công đoàn)

PHIẾU BẦU CỬ
…………………….KHÓA ……………, NHIỆM KỲ……….

TTHỌ VÀ TÊNCHỨC VỤ, ĐƠN VỊ CÔNG TÁCĐồng ýKhông đồng ý

Mẫu số 03d:Phiếu bầu cử tại đại hội thành lập công đoàn cơ sở

ĐẠI HỘI THÀNH LẬP
CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ
……………………

(Chữ ký của trưởng ban vận động)
Mẫu số 03d

PHIẾU BẦU CỬ

………………………………..

TTHỌ VÀ TÊNCHỨC VỤ, ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

4. MẪU BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ

Mẫu số 04a:Biên bản kiểm phiếu bầu cử BCH hoặc đại biểu dự ĐHCĐ cấp trên tại đại hội công đoàn2

Mẫu số 04a

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN
…KHÓA…NHIỆM KỲ…

(Dấu của BCH công đoàn)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Bầu cử……………………………..

Chúng tôi được Đại hội………… lần thứ ………., nhiệm kỳ……., bầu vào Ban bầu cử để tổ chức bầu cử……………………………………………………….. gồm:

– Đồng chí……………….. Trưởng ban và………………….. ủy viên (danh sách kèm theo).

Ban bầu cử đã phổ biến thể thức bầu cử để đại biểu thực hiện quyền bầu cử theo đúng nguyên tắc và quy định của Điều lệ. Sau khi kiểm phiếu, Ban bầu cử nhất trí lập biên bản như sau:

– Tổng số đại biểu chính thức được triệu tập dự Đại hội……………………. đại biểu;

– Tổng số đại biểu chính thức có mặt dự Đại hội…………..………. đại biểu;

– Tổng số đại biểu chính thức tham gia bỏ phiếu…………………….. đại biểu;

– Đại hội đã quyết định số lượng………………………… là……………. đồng chí;

– Đại hội đã nhất trí danh sách bầu cử gồm…………………. đồng chí (danh sách kèm theo);

Trong đó:

– Ứng cử………………………………… đồng chí;

– Đề cử………………………………….. đồng chí;

– Tổng số phiếu Ban bầu cử phát ra………….. phiếu;

– Tổng số phiếu Ban bầu cử thu về……………… phiếu;

– Số phiếu hợp lệ…………………………………….. phiếu;

– Số phiếu không hợp lệ………………………………. phiếu;

– Kết quả kiểm phiếu theo danh sách bầu cử như sau: (danh sách kèm theo);

– Căn cứ quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam, danh sách trúng cử…………………… có số phiếu tín nhiệm từ cao đến thấp như sau: (danh sách kèm theo).

– Ban Bầu cử xác định kết quả Đại hội (đã bầu đủ hoặc chưa bầu đủ ………….. theo số lượng Đại hội đã quyết định), xin trân trọng Báo cáo Đoàn Chủ tịch và toàn thể đại biểu dự Đại hội.

Biên bản này lập thành 03 bản, gửi Đoàn Chủ tịch để lưu hồ sơ Đại hội.

Làm tại……….. hồi………. giờ………. ngày ….tháng….năm ………..

TRƯỞNG BAN BẦU CỬ

_______________

2 Vận dụng để lập biên bản bầu cử tại hội nghị công đoàn.

Mẫu số 04b:Biên bản kiểm phiếu bầu cử chức danh chủ tịch tại đại hội công đoàn cấp cơ sở3

Mu số 04b

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN
…KHÓA…NHIỆM KỲ…

(Dấu của BCH công đoàn)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Bầu cử chức danh Chủ tịch Công đoàn………….. khóa…………, nhiệm kỳ……..

Chúng tôi được Đại hội Công đoàn cơ sở……. lần thứ……. nhiệm kỳ……., bầu vào Ban bầu cử để tổ chức bầu cử chức danh Chủ tịch công đoàn cơ sở……………………………….. gồm:

– Đồng chí………….…. Trưởng ban và……………. ủy viên (danh sách kèm theo).

Ban bầu cử đã phổ biến thể thức bầu cử để đại biểu thực hiện quyền bầu cử theo đúng nguyên tắc và quy định của Điều lệ. Sau khi kiểm phiếu, Ban bầu cử nhất trí lập biên bản như sau:

– Tổng số đại biểu chính thức được triệu tập dự Đại hội………………….. đại biểu;

– Tổng số đại biểu chính thức có mặt dự Đại hội……………………… đại biểu;

– Tổng số đại biểu chính thức tham gia bỏ phiếu…………………… đại biểu;

– Đại hội đã nhất trí danh sách bầu cử gồm…………… đồng chí (danh sách kèm theo);

Trong đó:

– Ứng cử……………………………………… đồng chí;

– Đề cử……………………………………….. đồng chí;

– Tổng số phiếu Ban bầu cử phát ra…………….. phiếu;

– Tổng số phiếu Ban bầu cử thu về………………. phiếu;

– Số phiếu hợp lệ……………………………………. phiếu;

– Số phiếu không hợp lệ………………………………. phiếu;

– Kết quả kiểm phiếu bầu cử như sau: ………………………………………………………………..

– Căn cứ quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam, đồng chí…………………… đã trúng cử chủ tịch ……………., nhiệm kỳ …………………….

– Ban Bầu cử xin trân trọng Báo cáo Đoàn Chủ tịch và toàn thể đại biểu dự Đại hội.

Biên bản này lập thành 03 bản, gửi Đoàn Chủ tịch để lưu hồ sơ Đại hội.

Làm tại………. hồi……… giờ………. ngày ….tháng….năm ……….

TRƯỞNG BAN BẦU CỬ

_______________

3 Vận dụng để lập biên bản bầu cử chủ tịch tại hội nghị công đoàn cơ sở

Mẫu số 04c:Biên bản kiểm phiếu bầu cử ban thường vụ, phó chủ tịch, ủy ban kiểm tra, tại hội nghị ban chấp hành công đoàn4

Mu s 04c

HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH
….KHÓA…., NHIỆM KỲ.…

(Dấu của BCH công đoàn)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Bầu cử…………………………. khóa …, nhiệm kỳ …………….

Chúng tôi được Hội nghị lần thứ…………….. ban chấp hành………………. bầu vào Ban bầu cử để tổ chức bầu cử………………….. khóa ………., nhiệm kỳ……………, gồm:

– Đồng chí……………. Trưởng ban và…………………….. ủy viên (có danh sách kèm theo).

Ban bầu cử đã phổ biến thể thức bầu cử để đại biểu thực hiện quyền bầu cử theo đúng nguyên tắc và quy định của Điều lệ. Sau khi kiểm phiếu, Ban bầu cử nhất trí lập biên bản như sau:

– Tổng số đại biểu chính thức được triệu tập dự Hội nghị………………… đại biểu;

– Tổng số đại biểu chính thức có mặt dự Hội nghị……………………….. đại biểu;

– Tổng số đại biểu chính thức tham gia bỏ phiếu………………………….. đại biểu;

– Hội nghị đã quyết định số lượng……………………… là…………………..đồng chí;

– Hội nghị đã nhất trí danh sách bầu cử gồm……………………. đồng chí (danh sách kèm theo);

Trong đó:

– Ứng cử……………………………….. đồng chí;

– Đề cử…………………………………. đồng chí;

– Tổng số phiếu Ban bầu cử phát ra…………….. phiếu;

– Tổng số phiếu Ban bầu cử thu về……………….. phiếu;

– Số phiếu hợp lệ…………………………………… phiếu;

– Số phiếu không hợp lệ…………………………… phiếu;

– Kết quả kiểm phiếu theo danh sách bầu cử như sau: (danh sách kèm theo);

– Căn cứ quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam, danh sách trúng cử…………………………. có số phiếu tín nhiệm từ cao đến thấp như sau: (danh sách kèm theo).

– Ban Bầu cử xác định kết quả Hội nghị (đã bầu đủ hoặc chưa bầu đủ…………….………… theo số lượng Hội nghị đã quyết định), xin trân trọng Báo cáo Đoàn Chủ tịch và toàn thể đại biểu dự Hội nghị.

Biên bản này lập thành 03 bản, gửi Đoàn Chủ tịch để lưu hồ sơ Hội nghị.

Làm tại……… hồi……. giờ…….. ngày …….tháng…….năm ………..

TRƯỞNG BAN BẦU CỬ

_______________

4 Vận dụng để lập biên bản bầu cử phó chủ nhiệm UBKT công đoàn

Mẫu số 04d:Biên bản kiểm phiếu bầu cử chức danh chủ tịch tại hội nghị ban chấp hành công đoàn5

Mu s 04d

HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH
….KHÓA…., NHIỆM KỲ.…

(Dấu của BCH công đoàn)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Bầu cử chức danh Chủ tịch……… khóa ………., nhiệm kỳ……….

Chúng tôi được Hội nghị lần thứ……………. ban chấp hành………….. bầu vào Ban bầu cử để tổ chức bầu cử chức danh chủ tịch……………..……….. khóa.……. nhiệm kỳ……….., gồm:

– Đồng chí………….. Trưởng ban…………. và ủy viên (danh sách kèm theo).

Ban bầu cử đã phổ biến thể thức bầu cử để đại biểu thực hiện quyền bầu cử theo đúng nguyên tắc và quy định của Điều lệ. Sau khi kiểm phiếu, Ban bầu cử nhất trí lập biên bản như sau:

– Tổng số đại biểu chính thức được triệu tập dự Hội nghị………………………. đại biểu;

– Tổng số đại biểu chính thức có mặt dự Hội nghị……………………………. đại biểu;

– Tổng số đại biểu chính thức tham gia bỏ phiếu…………………………… đại biểu;

– Hội nghị đã nhất trí danh sách bầu cử gồm…………………….. đồng chí (danh sách kèm theo);

Trong đó:

– Ứng cử………………………………………… đồng chí;

– Đề cử……………………………………….. đồng chí;

– Tổng số phiếu Ban bầu cử phát ra…………… phiếu;

– Tổng số phiếu Ban bầu cử thu về……………… phiếu;

– Số phiếu hợp lệ……………………………… phiếu;

– Số phiếu không hợp lệ………………………. phiếu;

– Kết quả kiểm phiếu theo danh sách bầu cử như sau: ………………………………………………

– Căn cứ quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam, đồng chí………………………………… đã trúng cử chủ tịch ………………………., nhiệm kỳ ……………………

– Ban Bầu cử xin trân trọng Báo cáo Đoàn Chủ tịch và toàn thể đại biểu dự Hội nghị.

Biên bản này lập thành 03 bản, gửi Đoàn Chủ tịch để lưu hồ sơ Hội nghị.

Làm tại……….. hồi………. giờ………… ngày ………….tháng…………năm ……..

TRƯỞNG BAN BẦU CỬ

_______________

5 Vận dụng để lập biên bản bầu cử chức danh chủ nhiệm ủy ban kiểm tra công đoàn

Mẫu số 04đ: Biên bản kiểm phiếu bầu cử ban chấp hành tại đại hội thành lập công đoàn cấp cơ sở:

Msố 04đ

ĐẠI HỘI THÀNH LẬP
CÔNG ĐOÀN…………..
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Bầu cử Ban Chấp hành công đoàn …………………..

Chúng tôi được Đại hội thành lập công đoàn cơ sở…………….., bầu vào Ban bầu cử để tổ chức bầu cử Ban Chấp hành công đoàn……………… gồm: Đồng chí………….. Trưởng ban và……….. ủy viên (danh sách kèm theo).

Ban bầu cử đã phổ biến thể thức bầu cử để đại biểu thực hiện quyền bầu cử theo đúng nguyên tắc và quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Sau khi kiểm phiếu, Ban bầu cử nhất trí lập biên bản như sau:

– Tổng số lao động có đơn xin gia nhập Công đoàn Việt Nam:…………… người;

– Tổng số lao động đã là đoàn viên Công đoàn Việt Nam:…………………. người;

– Tổng số đại biểu chính thức có mặt dự Đại hội……………………….. đại biểu;

– Tổng số đại biểu chính thức tham gia bỏ phiếu……………………….. đại biểu;

– Đại hội đã quyết định số lượng BCH…………………….. là…………… đồng chí;

– Đại hội đã nhất trí danh sách bầu cử gồm……………….. đồng chí (danh sách kèm theo);

Trong đó:

– Ứng cử……………………………………. đồng chí;

– Đề cử…………………………………….. đồng chí;

– Tổng số phiếu Ban bầu cử phát ra……………. phiếu;

– Tổng số phiếu Ban bầu cử thu về…………….. phiếu;

– Số phiếu hợp lệ…………………………………. phiếu;

– Số phiếu không hợp lệ………………………… phiếu;

– Kết quả kiểm phiếu theo danh sách bầu cử như sau: (danh sách kèm theo);

– Căn cứ quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam, danh sách trúng cử ban chấp hành công đoàn………………… có số phiếu tín nhiệm từ cao đến thấp như sau: (danh sách kèm theo).

– Ban Bầu cử xác định kết quả Đại hội (đã bầu đủ hoặc chưa bầu đủ……………………. theo số lượng Đại hội đã quyết định), xin trân trọng Báo cáo Đoàn Chủ tịch và toàn thể đại biểu dự Đại hội.

Biên bản này lập thành 03 bản, gửi Đoàn Chủ tịch để lưu hồ sơ Đại hội.

Làm tại……. hồi……. giờ…….. ngày ……tháng……năm ………

TRƯỞNG BAN VẬN ĐỘNGĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘITRƯỞNG BAN BẦU CỬ

Mẫu số 04e:Biên bản kiểm phiếu bầu cử chủ tịch tại đại hội thành lập công đoàn cơ sở

Mu số 04e

ĐẠI HỘI THÀNH LẬP
CÔNG ĐOÀN……..
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Bầu cử Chủ tịch công đoàn cơ sở …………..…..

Chúng tôi được Đại hội thành lập công đoàn cơ sở……………, bầu vào Ban bầu cử để tổ chức bầu cử chủ tịch công đoàn cơ sở…………….. gồm: Đồng chí……………. Trưởng ban và……….. ủy viên (danh sách kèm theo).

Ban bầu cử đã phổ biến thể thức bầu cử để đại biểu thực hiện quyền bầu cử theo đúng nguyên tắc và quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Sau khi kiểm phiếu, Ban bầu cử nhất trí lập biên bản như sau:

– Tổng số lao động có đơn xin gia nhập Công đoàn Việt Nam:………………………. người;

– Tổng số lao động đã là đoàn viên Công đoàn Việt Nam:…………………………… người;

– Tổng số đại biểu chính thức có mặt dự Đại hội………………………………. đại biểu;

– Tổng số đại biểu chính thức tham gia bỏ phiếu……………………………. đại biểu;

– Đại hội đã nhất trí danh sách bầu cử gồm……………………… đồng chí (danh sách kèm theo);

Trong đó:

– Ứng cử………………………………………. đồng chí;

– Đề cử………………………………………. đồng chí;

– Tổng số phiếu Ban bầu cử phát ra………………. phiếu;

– Tổng số phiếu Ban bầu cử thu về…………………. phiếu;

– Số phiếu hợp lệ…………………………………….. phiếu;

– Số phiếu không hợp lệ……………………………. phiếu;

– Kết quả kiểm phiếu bầu cử như sau:…………………………………………………………………..;

– Căn cứ quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam, đồng chí…………………….. đã trúng cử chủ tịch công đoàn cơ sở tại Đại hội thành lập công đoàn cơ sở ………………………………….

Biên bản này lập thành 03 bản, gửi Đoàn Chủ tịch để lưu hồ sơ Đại hội.

Làm tại…… hồi…….. giờ…….. ngày ……tháng…….năm …….

TRƯỞNG BAN VẬN ĐỘNGĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘITRƯỞNG BAN BẦU CỬ

5. MẪU ĐƠN XIN GIA NHẬP CÔNG ĐOÀN

Mẫu số 05a:Đơn dành cho cá nhân

Mẫu số 05a

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

ĐƠN XIN GIA NHẬP CÔNG ĐOÀN

Kính gửi: Ban Vận động thành lập CĐCS……………….
(hoặc gửi Công đoàn cấp trên………)

– Tên tôi là: …………………………………………………………; Nam/nữ :.…………………………

– Sinh ngày: ……………………………………………………….; Dân tộc: ……………………………

– Quê quán: …………………………………………………………………………………………………

– Nơi ở hiện nay: ……………………………………….………………………………………………….

– Số điện thoại:…………………………….. Email: ………………………………………………………

– Nơi làm việc hiện nay: ………………………………………………………………………………….

– Vị trí công việc đang làm: ………………………………………………………………………………

Sau khi tìm hiểu Điều lệ Công đoàn Việt Nam, tôi tán thành và tự nguyện làm đơn xin gia nhập tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Khi là đoàn viên của Công đoàn Việt Nam, tôi xin hứa: Thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn của đoàn viên; chấp hành nghiêm chỉnh theo sự phân công của tổ chức, các quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam, thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết của tổ chức công đoàn và đóng đoàn phí đầy đủ.

……., ngày…..tháng…..năm…..
Người làm đơn
(Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu số 05b:Đơn dành cho tập thể người lao động

Mẫu số 05b

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

ĐƠN XIN GIA NHẬP CÔNG ĐOÀN

Kính gửi: Ban Vận động thành lập CĐCS…………………..
(hoặc gửi Công đoàn cấp trên……………)

Chúng tôi gồm…. người lao động tại …., sau khi tìm hiểu Điều lệ Công đoàn Việt Nam, chúng tôi tán thành và tự nguyện ký đơn xin gia nhập Công đoàn Việt Nam.

Chúng tôi xin chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam, đóng đoàn phí đầy đủ và thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của tổ chức Công đoàn.

Danh sách người lao động xin gia nhập Công đoàn Việt Nam:

TTHọ và tênNăm sinhQuê quánSố chứng minh thư hoặc thẻ căn cướcS điện thoạiKý tên
NamNữ
1
2
3

Người lập danh sách
(hoặc trưởng ban vận động)

(Ký, ghi rõ họ tên)
……, ngày…..tháng…..năm…..
Đại diện một số nhóm CNLĐ
(Ký, ghi rõ họ tên)

6. MẪU QUYẾT ĐỊNH KẾT NẠP, CÔNG NHẬN ĐOÀN VIÊN

Mẫu số 06a:Quyết định kết nạp đoàn viên công đoàn

Mẫu số 06a

(TÊN CĐ CẤP TRÊN)
(TÊN CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ)
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: /QĐ-…………….., ngày…..tháng…..năm …..

QUYẾT ĐỊNH

Về việc kết nạp đoàn viên công đoàn

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN….
(Hoặc BAN THƯỜNG VỤ CÔNG ĐOÀN )

– Căn cứ Điều lệ Công đoàn Việt Nam;

– Căn cứ Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành công đoàn ……………….., họp ngày………….;

– Xét đơn xin gia nhập Công đoàn Việt Nam của ……………………………,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Chuẩn y kết nạp đồng chí ……………….(hoặc … đồng chí có tên trong danh sách kèm theo) vào Công đoàn Việt Nam, kể từ ngày … tháng… năm…

Điều 2. Đoàn viên công đoàn có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các đơn vị, tập thể có liên quan và cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.


Nơi nhận:
– Như điều 3;
– CĐ cấp trên (để BC)
– Lưu:…….
TM. BAN CHẤP HÀNH
CHỦ TỊCH

Mẫu số 06b:Quyết định công nhận đoàn viên công đoàn

Mu s 06b

TÊN CĐ TỈNH (NGÀNH TW)
TÊN CĐ CẤP QUYẾT ĐỊNH
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: /QĐ-…………….., ngày…..tháng…..năm …..

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công nhận đoàn viên công đoàn

BAN THƯỜNG VỤ……..

– Căn cứ Điều lệ Công đoàn Việt Nam;

– Căn cứ Tờ trình kèm theo hồ sơ Đại hội thành lập công đoàn cơ sở ngày……./tháng…../năm…. của tập thể người lao động đang làm việc tại……………………………;

– Sau khi thẩm định đơn xin gia nhập Công đoàn Việt Nam của người lao động và kết quả Đại hội thành lập Công đoàn cơ sở ……………………….,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Công nhận………… đồng chí có tên trong danh sách kèm theo Quyết định này là đoàn viên công đoàn kể từ ngày (ngày tuyên bố thành lập tại Đại hội thành lập CĐCS).

Điều 2. Đoàn viên công đoàn có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các đơn vị, tập thể có liên quan và cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.


Nơi nhận:
– Như điều 3;
– CĐ cấp trên (để BC)
– Lưu:…….
TM. BAN CHẤP HÀNH
CHỦ TỊCH

7. QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ, BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ

THÀNH LẬP THEO KHOẢN 1, ĐIỀU 14, ĐIỀU LỆ CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM

Mẫu số 07a:Quyết định công nhận công đoàn cơ sở

Mu số 07a

(TÊN CĐ CẤP TRÊN)
(TÊN CĐ CẤP QUYẾT ĐỊNH)
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: /QĐ-…………….., ngày…..tháng…..năm …..

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công nhận công đoàn cơ sở
(tên tổ chức công đoàn được công nhận)

BAN THƯỜNG VỤ……..

– Căn cứ Điều lệ Công đoàn Việt Nam;

– Căn cứ Tờ trình kèm theo hồ sơ Đại hội thành lập công đoàn cơ sở ngày…./tháng…../năm…. của tập thể người lao động đang làm việc tại………………………………………………………….;

– Sau khi thẩm định quá trình vận động thành lập công đoàn cơ sở và kết quả Đại hội thành lập Công đoàn cơ sở……………………………………………………..,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Công nhận Công đoàn cơ sở…………………. được thành lập từ ngày………(ngày tuyên bố thành lập tại Đại hội thành lập CĐCS).

Điều 2. Công đoàn cơ sở ….. trực thuộc …. (tên công đoàn cấp trên trực tiếp quản lý); có tư cách pháp nhân, được sử dụng con dấu riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng, kho bạc nhà nước; thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Công đoàn cơ sở………………….. và các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.


Nơi nhận:
– Như điều 3;
– CĐ cấp trên (để BC)
– Cơ quan quản lý LĐ ĐP;
– Cơ quan Công an ĐP;
– Người SDLĐ (để biết);
– Lưu: …..
TM. BAN THƯỜNG VỤ
CHỦ TỊCH

(ký tên, đóng dấu)

Mẫu 07b:Quyết định công nhận ban chấp hành công đoàn cơ sở bầu tại đại hội thành lập công đoàn cơ sở

Mu s 07b

(TÊN CĐ CẤP TRÊN)
(TÊN CĐ CẤP QUYẾT ĐỊNH)
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: /QĐ-…………….., ngày…..tháng…..năm …..

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công nhận ban chấp hành công đoàn cơ sở
(tên tổ chức công đoàn được công nhận)

BAN THƯỜNG VỤ………….

– Căn cứ Điều lệ Công đoàn Việt Nam;

– Căn cứ Tờ trình kèm theo hồ sơ Đại hội thành lập công đoàn cơ sở ngày …./tháng…. /năm…. của tập thể người lao động đang làm việc tại…………………………………………………………;

– Sau khi thẩm định quá trình vận động thành lập công đoàn cơ sở và kết quả Đại hội thành lập Công đoàn cơ sở ……………………………………………………………………………………..,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Công nhận ban chấp hành công đoàn cơ sở được bầu tại Đại hội nghị thành lập Công đoàn cơ sở…………….. ngày …../…../….., gồm các đồng chí có tên sau đây6:

TTHọ và tênChức danh chuyên môn, đơn vị công tácChức vụ công đoàn
1Nguyễn Văn AKỹ thuật viên phân xưởng XChủ tịch
2Trần Thị BNhân viên phòng MỦy viên BCH
3

Điều 2. Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở……………… hoạt động theo quy định của Điều lệ có trách nhiệm phân công nhiệm vụ, xây dựng kế hoạch và triển khai các hoạt động công đoàn; chuẩn bị và tổ chức đại hội công đoàn cơ sở lần thứ nhất trong vòng 12 tháng, kể từ ngày được công nhận thành lập.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Chấp hành công đoàn cơ sở…………. và các cá nhân có tên tại Điều 1, chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.


Nơi nhận:
– Như điều 3;
– CĐ cấp trên (để BC)
– Cơ quan quản lý LĐ ĐP;
– Cơ quan Công an ĐP;
– Người SDLĐ (để biết);
– Lưu: …..
TM. BAN THƯỜNG VỤ
CHỦ TỊCH

(ký tên, đóng dấu)

_______________

6 Nếu BCH đã họp bầu PCT và UBKT thì bổ sung phần công nhận trong quyết định này.

Comments are closed.