Chia doanh nghiệp theo pháp luật hiện hành quy định như thế nào? Phương thức thực hiện và trình tự thủ tục chia doanh nghiệp được pháp luật quy định ra sao? Hệ quả pháp lý của chia doanh nghiệp là gì?

Khái niệm chia doanh nghiệp

Tại khoản 1 Điều 198 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định về chia công ty như sau:

1. Công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần có thể chia các tài sản, quyền và nghĩa vụ, thành viên, cổ đông của công ty hiện có (sau đây gọi là công ty bị chia) để thành lập hai hoặc nhiều công ty mới.

 Đối tượng áp dụng

 Là công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần.

+ Các doanh nghiệp có thể được chia thành một số doanh nghiệp cùng loại.

+ Việc chia doanh nghiệp là giảm quy mô nhưng làm tăng số lượng doanh nghiệp.

+ Số lượng thành viên, cổ đông và số lượng, tỷ lệ sở hữu cổ phần, phần vốn góp của thành viên, cổ đông và vốn điều lệ của các công ty mới sẽ được ghi tương ứng với cách thức phân chia, chuyển đổi phần vốn góp, cổ phần của công ty bị chia sang các công ty mới tương ứng.

Phương thức thực hiện

– Một phần vốn góp, cổ phần của các thành viên, cổ đông cùng với tài sản tương ứng với giá trị phần vốn góp, cổ phần được chia sang cho các công ty mới theo tỷ lệ sở hữu trong công ty bị chia và tương ứng giá trị tài sản được chuyển cho công ty mới;

– Toàn bộ phần vốn góp, cổ phần của một hoặc một số thành viên, cổ đông cùng với tài sản tương ứng với giá trị cổ phần, phần vốn góp họ được chuyển sang cho các công ty mới;

– Kết hợp cả hai trường hợp nêu trên.

Trình tự, thủ tục chia doanh nghiệp

Theo quy định tại khoản 2 điều 198 luật doanh nghiệp 2020; trình tự thủ tục chia doanh nghiệp bao gồm 3 bước như sau:

Bước 1: Thông qua nghị quyết, quyết định chia công ty

+ Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc Đại hội đồng cổ đông của công ty bị chia thông qua nghị quyết, quyết định chia công ty.

+ Nghị quyết, quyết định chia công ty phải gồm các nội dung chủ yếu sau: tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty bị chia; tên các công ty sẽ thành lập; nguyên tắc, cách thức và thủ tục chia tài sản công ty; phương án sử dụng lao động; cách thức phân chia, thời hạn và thủ tục chuyển đổi phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của công ty bị chia sang các công ty mới thành lập; nguyên tắc giải quyết nghĩa vụ của công ty bị chia; thời hạn thực hiện chia công ty.

Bước 2: Thông báo chia công ty

Nghị quyết, quyết định chia công ty phải được gửi đến tất cả chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày ra quyết định hoặc thông qua nghị quyết.

Bước 3: Đăng ký thành lập doanh nghiệp mới

+ Thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc cổ đông của công ty mới được thành lập thông qua Điều lệ, bầu hoặc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

+ Tiến hành đăng ký doanh nghiệp tại cơ quan đăng ký kinh doanh, trong hồ sơ đăng ký phải kèm theo nghị quyết, quyết định chia công ty.

H quả pháp lý của việc chia doanh nghiệp

– Công ty bị chia chấm dứt tồn tại sau khi các công ty mới được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

– Các công ty mới phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán; hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị chia hoặc thỏa thuận với chủ nợ; khách hàng và người lao động để một trong số các công ty đó thực hiện các nghĩa vụ này.

Trên đây là nội dung bài viết Chia doanh nghiệp theo pháp luật hiện hành. Nếu bạn có như cầu thành lập doanh nghiệp  hãy liên hệ lawkey để được tư vấn hỗ trợ nhé.