Tách doanh nghiệp được pháp luật quy định như thế nào? Phương thức thực hiện và trình tự thủ tục tách doanh nghiệp được pháp luật quy định ra sao? Hậu quả pháp lý của tách doanh nghiệp là gì ?

Tách doanh nghiệp

Theo khoản điều 199 Luật doanh nghiệp 2020 thì tách công ty là hình thức công ty TNHH, công ty cổ phần có thể tách bằng cách chuyển một phần tài sản, quyền, nghĩa vụ, thành viên, cổ đông của công ty hiện có để thành lập một hoặc một số công ty TNHH, công ty cổ phần mới mà không chấm dứt tồn tại của công ty bị tách.

“Điều 199. Tách công ty

1.Công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần có thể tách bằng cách chuyển một phần tài sản, quyền, nghĩa vụ, thành viên, cổ đông của công ty hiện có (sau đây gọi là công ty bị tách) để thành lập một hoặc một số công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần mới (sau đây gọi là công ty được tách) mà không chấm dứt tồn tại của công ty bị tách.”

Những quy định của pháp luật liên quan đến tách doanh nghiệp

Phương thức thực hiện

 Công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần có thể tách doanh nghiệp bằng cách:

+ Chuyển một phần tài sản của công ty hiện có để thành lập một hoặc một số công ty mới;

+ Chuyển toàn bộ phần vốn góp, cổ phần của một hoặc một số thành viên, cổ đông cùng với tài sản tương ứng với giá trị cổ phần, phần vốn góp của họ được chuyển sang cho các công ty mới;

+ Kết hợp cả hai hình thức trên.

Trình tự, thủ tục tách doanh nghiệp

 Theo khoản 3 điều 199 Luật doanh nghiệp 2020 quy đinh trình tự, thủ tục Tách công ty gồm 3 bước như sau:

– Bước 1: Thông qua nghị quyết, quyết định

+ Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc Đại hội đồng cổ đông của công ty bị tách thông qua nghị quyết, quyết định tách công ty.

+ Nghị quyết, quyết định tách công ty phải gồm các nội dung chủ yếu sau: tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty bị tách; tên công ty được tách sẽ thành lập; phương án sử dụng lao động; cách thức tách công ty; giá trị tài sản, quyền và nghĩa vụ được chuyển từ công ty bị tách sang công ty được tách; thời hạn thực hiện tách công ty.

– Bước 2: Thông báo tách công ty

+ Nghị quyết, quyết định tách công ty phải được gửi đến tất cả chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày ra quyết định hoặc thông qua nghị quyết.

– Bước 3: Thực hiện đăng ký thay đổi

 Các thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc cổ đông của công ty được tách thông qua Điều lệ, bầu hoặc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên; Chủ tịch công ty; Hội đồng quản trị; Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và tiến hành đăng ký doanh nghiệp tại cơ quan đăng ký kinh doanh.

Hệ quả pháp lý

– Công ty bị tách phải đăng ký thay đổi vốn điều lệ và số lượng thành viên tương ứng với phần vốn góp, cổ phần và số lượng thành viên giảm xuống đồng thời với đăng ký doanh nghiệp các công ty mới.

– Sau khi đăng ký doanh nghiệp, công ty bị tách và công ty được tách phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị tách trừ trường hợp công ty bị tách, công ty mới thành lập, chủ nợ, khách hàng và người lao động của công ty bị tách có thỏa thuận khác.

Trên đây là nội dung bài viết Tách doanh nghiệp theo quy định của pháp luật hiện nay. Nếu bạn có nhu cầu thành lập doanh nghiệp vui lòng liên hệ lawkey.vn để được tư vấn.