Công ty TNHH hai thành viên trở lên là tổng hợp các bộ phận, các đơn vị và cá nhân khác nhau, có mối liên hệ với nhau. Đây là loại hình doanh nghiệp phổ biến hiện nay, hãy cùng Lawkey tìm hiểu về cơ cấu tổ chức của loại hình cty TNHH hai thành viên trở lên qua bài viết sau

Công ty TNHH hai thành viên là gì?

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là doanh nghiệp có từ 02 đến 50 thành viên là tổ chức, cá nhân. Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp, trừ một số trường hợp được quy định trong Luật Doanh nghiệp 2020

Cơ cấu tổ chức của Công ty TNHH hai thành viên trở lên

Cơ cấu, tổ chức Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên bao gồm:

  • Hội đồng thành viên
  • Chủ tịch Hội đồng thành viên
  • Giám đốc hoặc Tổng giám đốc

Công ty trách nhiệm hữu hạn có từ 11 thành viên trở lên phải thành lập Ban kiểm soát. Trường hợp có ít hơn 11 thành viên, có thể thành lập Ban kiểm soát phù hợp với yêu cầu quản trị của công ty.

Hội đồng thành viên

Hội đồn thành viên là gì?

Hội đồng thành viên là cơ quan quyết định cao nhất của công ty, bao gồm tất cả thành viên công ty là cá nhân và người đại diện theo ủy quyền của thành viên công ty là tổ chức. Điều lệ công ty quy định kỳ họp Hội đồng thành viên, nhưng ít nhất mỗi năm phải họp một lần.

Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng thành viên

Dựa trên quy định tại Điều 49 của Luật Doanh nghiệp 2020:

Hội đồng thành viên có quyền bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên; quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm, ký và chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và người quản lý khác quy định tại Điều lệ công ty;

Xem xét và quyết định những vấn đề chủ yếu, quan trọng nhất của công ty 

+ Chiến lược phát triển và kế hoạch kinh doanh hàng năm của công ty;

+ Tăng hoặc giảm vốn điều lệ, quyết định thời điểm và phương thức huy động thêm vốn;

+ Phương thức đầu tư và dự án đầu tư có giá trị trên 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính tại thời điểm công bố gần nhất của công ty hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty;

+ Giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và chuyển giao công nghệ; thông qua hợp đồng vay, cho vay, bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính tại thời điểm công bố gần nhất của công ty hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty;

+ Mức lương, thưởng và lợi ích khác đối với Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và người quản lý khác quy định tại Điều lệ công ty;

+ Quyết định cơ cấu tổ chức quản lý công ty; thành lập công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện; tổ chức lại công ty; giải thể hoặc yêu cầu phá sản công ty; Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty

Chủ tịch Hội đồng thành viên

Chủ tịch do Hội đồng thành viên bầu, có thể kiêm giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty

Chủ tịch HĐTV có quyền và nghĩa vụ được quy định tại Điều 56 Luật doanh nghiệp 2020 như: Chuẩn bị chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng thành viên, tài liệu họp hoặc lấy ý kiến của thành viên; Giám sát hoặc tổ chức giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng thành viên, thay mặt Hội đồng thành viên ký các nghị quyết.

Giám đốc, Tổng giám đốc

Giám đốc, tổng giám đốc là người điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày của công ty, chịu trách nhiệm trước Hội đồng thành viên về thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình; do HĐTV bầu.

Quyền và nghĩa vụ của giám đốc hoặc tổng giám đốc được quy định tại Khoản 2 Điều 63 Luật Doanh nghiệp 2020 bao gồm:

Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý trong công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng thành viên; Tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng thành viên; Ký kết hợp đồng nhân danh công ty, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Hội đồng thành viên; Ban hành quy chế quản lý nội bộ của công ty…

Ban kiểm soát

Ban kiểm soát là cơ quan thay mặt các thành viên công ty kiểm soát các hoạt động của công ty; ban kiểm soát chỉ bắt buộc với công ty trên 11 thành viên

Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Điều 170 của Luật doanh nghiệp 2020 bao gồm:

  • Giám sát các hoạt động kinh doanh, hệ thống tài chính và việc thực hiện quy chế trong công ty
  • Tham gia cuộc họp của Hội đồng thành viên,  tham vấn về kế hoạch phát triển cũng như các quyết định quản lý điều hành công ty.
  • Yêu cầu những người quản lý trong công ty cung cấp thông tin khi phát hiện sai phạm.
  • Báo cáo với Hội đồng thành viên, các thành viên khác của Ban kiểm soát và cá nhân có liên quan khi phát hiện người quản lí có hành vi vi phạm pháp luật, quy chế của công ty.
  • Các quyền khác theo quy định của pháp luật hoặc điều lệ của công ty

>>xem thêm: Hồ sơ, thủ tục thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên

Trên đây là tư vấn của Lawkey về quy định của pháp luật về Cơ cấu tổ chức của công ty TNHH hai thành viên trở lên. Nếu còn thắc mắc, hãy liên hệ 0967.591.128 để được tư vấn

Comments are closed.