Chuyển nhượng cổ phần của cổ đông sáng lập được tiến hành khi các cổ đông sáng lập có nhu cầu rút vốn khỏi công ty cổ phần hoặc chuyển nhượng cho người khác. Hãy cùng Lawkey tìm hiểu về Thủ tục chuyển nhượng cổ phần của cổ đông sáng lập qua bài viết dưới đây:

Cổ đông sáng lập là gì?

Cổ đông là cá nhân hoặc tổ chức sở hữu ít nhất một cổ phần hay chính là chủ sở hữu một phần tài sản của công ty

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020, Cổ đông sáng lập là cổ đông sở hữu ít nhất một cổ phần phổ thông và ký tên trong danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần.

Như vậy, các cổ đông nhận chuyển nhượng của cổ đông sáng lập không được coi là cổ đông sáng lập dù việc nhận chuyển nhượng được thực hiện trong 03 năm đầu tiên.

Các trường hợp được chuyển nhượng cổ phần của cổ đông sáng lập

Theo quy định của pháp luật, công ty cổ phần được thay đổi cổ đông sáng lập theo 03 phương thức:

Một là, thay đổi cổ đông sáng lập do cổ đông chuyển nhượng cổ phần cho cổ đông còn lại hoặc cá nhân, tổ chức khác.

Hai là đăng ký hủy bỏ tư cách cổ đông sáng lập của một cổ đông do không góp đủ vốn điều lệ đã cam kết.

Ba là đăng ký rút tư cách cổ đông do hoàn trả lại cổ phần hoặc mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông sáng lập.

Thủ tục cần thực hiện

Thủ tục chuyển nhượng cổ phần của cổ đông sáng lập được quy định mới nhất tại Luật doanh nghiệp 2020, theo đó:

Bước 1: Công ty cổ phần thông qua việc chuyển nhượng cổ phần

Trừ trường hợp cổ đông được quyền tự do chuyển nhượng cổ phần theo Luật doanh nghiệp 2020, Công ty phải thông qua việc chuyển nhượng cổ phần trước khi các việc chuyển nhượng được xác lập.

Bước 2: Các bên chuyển nhượng cổ phần giao kết hợp đồng chuyển nhượng

Bước 3: Thực hiện nghĩa vụ đăng ký thay đổi cổ đông nước ngoài

Trường hợp việc chuyển nhượng cổ phần có một bên là nhà đầu tư nước ngoài thì công ty phải thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi cổ đông nước ngoài theo quy định.

Bước 4: Công ty cấp giấy chứng nhận cổ phần cho cổ đông mới sau khi chuyển nhượng hoàn thành

Bước 5: Nộp tờ khai và tiền thuế chuyển nhượng cổ phần theo Luật định

Trên đây là những tư vấn của Lawkey về Thủ tục chuyển nhượng cổ phần của cổ đông sáng lập, nếu còn thắc mắc, hãy liên hệ 0967.591.128 để được tư vấn

>> xem thêm: Dịch vụ làm chuyển nhượng cổ phần trong công ty cổ phần

 

Comments are closed.